Facebook

LogoKlimaalliansen108

Kristiansand kommune ønsker å gå i front for å sette klimamål og miljøsaker på dagsorden. Den offentlige forvaltningen skal ivareta både denne og kommende generasjoners behov, og velger blant annet å miljøsertifisere virksomheten.

Knutepunkt Sørlandet har vedtatt en Klimaplan som inneholder visjoner og mål samt forslag til tiltak for å redusere klimagassutslipp. Formannskapet har vedtatt at kommunen skal ha klimanøytral drift i 2012. Det skal utarbeides eget klimaregnskap hvert år. Dataene rapporteres til Klimapartneres årsrapport.

Kristiansand kommune deltar også i nettverket Framtidens Byer. Gjennom et samarbeid mellom 13 større norske byer arbeides det med å tilrettelegge for en fremtidsrettet areal og transportplan, for energisparing og bærekraftig avfallsreduksjon og -håndtering.

Les mer på kommunens hjemmesider: http://www.kristiansand.kommune.no/naturogmiljo